آزمون شماره 2 روح الله 

 اسامي برترين هاي آزمون شماره1 روح الله 

 تاريخ جلسات آموزشي  پايه ها

 اسامي دانش آموزان برتر ماه مهر  

زندگينامه امام حسين ( ع )

 

 

 

  كارنامه مهر ماه  

  موارد انضباطي 

 عكس هاي كلاسي

آدرس : خیابان آزادی خوش شمالی نبش نیایش شرقی پلاک 49 دبستان غیر دولتی روح الله
تلفن : 66915959-60
شماره اختصاصی پيامک : 30004363300030